Aviarna influenca v naši regiji

Aktualno

Kaj je aviarna influenca oz. ptičja gripa? 

Aviarna influenca, znana tudi kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se med pticami prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki med pticami, preko njihovih izločkov in preko okužene krme. Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom. 

Za več splošnih informacij o ptičji gripi obiščite: https://www.gov.si/teme/aviarna-influenca/

Pojav v naši regiji in določitev ogroženega območja

Zaradi potrjenega primera aviarne influence podtipa H5N1 na območju Slovenske Bistrice, je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, UO Celje izdala odločbo (34405-285/2021/68) z ukrepi za preprečevanje širjenja aviarne influence, ter določila ogroženo območje, ki zajema posamezna naselja v občini Slovenske Konjice in občini Zreče. 

Naselja v občini Slovenske Konjice

Bezina, Blato, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezje pri Ločah, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Ličenca, Loče, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Podob, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Selski Vrh, Slovenske Konjice, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Preloge, Spodnji Jernej, Strtenik, Sveti Jernej, Škalce, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Vešenik, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče

Naselja v občini Zreče

Bezovje nad Zrečami, Boharina, Črešnova, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah, Padeški Vrh, Planina na Pohorju, Radana vas, Zlakova, Zreče

Ukrepi

Zavezancem dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu), ter občanom v navedenih naseljih se odrejajo ukrepi povzeti spodaj:

 • izvajalci dejavnosti morajo nemudoma prijaviti vsako spremembo zdravstvenega stanja pri pticah (perutnina in ptice v ujetništvu), vključno s povečanim številom obolelih ali poginjenih živali, spremembah v proizvodnji (zmanjšana poraba vode in krme, padec nesnosti, razbarvanje jajčne lupine), veterinarski organizaciji oziroma pristojnemu območnemu uradu Uprave;
 • ptice morajo biti nastanjene ločeno od drugih vrst živali, preprečen mora biti stik s prostoživečimi živalmi;
 • postavitev razkuževalnih barier na vhodih in izhodih iz obrata oziroma zagotovitev drugih načinov dezinfekcije ob vstopu oziroma izstopu iz obrata oziroma na območje obrata;
 • izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, vključno z izvajanjem  preoblačenja in preobuvanja ob vstopu in izstopu iz objektov s perutnino oziroma uporaba zaščitne obleke in obutve za enkratno uporabo, namestitev razkuževalnih barier na vhod v objekte, umivanje in razkuževanje rok;
 • prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja, z in nanj, razen pod določenimi pogoji po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
 • prevoz živali preko območij z omejitvami se lahko v skladu s četrtim odstavkom 22. člena Uredbe 2020/687/EU izvaja po glavnih prometnicah, brez postankov ali raztovarjanja;
 • prevozna sredstva za prevoz ptic in njihovih proizvodov, ki izvirajo z območij z omejitvami, morajo biti razkužena,
 • vsako vzorčenje v objektih s pticami, ki ni namenjeno potrditvi ali izključitvi prisotnosti AI, mora predhodno odobriti pristojni OU;
 • prepoved zbiranja ptic – sejmov, razstav, tržnic in drugih zbiranj;
 • prepoved obnove populacije pernate divjadi;
 • prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje, razen po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
 • vodenje evidenc v obratu o vseh osebah in prevoznih sredstvih, ki vstopajo v obrat oziroma na območje obrata ter o pticah na gospodarstvu (število in vrsta živali, število živali in datum pogina; druge spremembe pri živalih – obolevnost, zmanjšana proizvodnja,…).

Več informacij (situacija in ukrepi pri prostoživečih živalih, priporočila za lovce in ornitologe in primere HPAI pri prostoživečih živalih) najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/aviarna-influenca-v-sloveniji/

Povezava do odločbe